Na horu

každý svou cestou

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

dle §30 školského zákona, odst. 1

SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o.

ŠJ Jilemnice, Komenského 103, 514 01 Jilemnice

s platností od 2. 1. 2022

SÍDLO FIRMY: Jankovcova 1603/47a, 170 00 Praha 7

IZO: 110029534 Telefon: 481544572 - kancelář

731438102 - vedoucí školní jídelny

IČO: 25607341 603261081 – regionální ředitel provozu

DIČ: CZ25607341 Email.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.mujscolarest.cz

Vedoucí školní jídelny: Libuše Paulů

Regionální ředitel provozu: Bc. Josef Hásek

V Jilemnici 2. 1. 2022

písm. a)
podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných

zástupců ve školním zařízení

Provozní řád byl zpracován na základě následujících předpisů:

Vyhláška č.107/2005 Sb. O školním stravování

 • Zákon č.561/2004 Sb. – Školský zákon v platném znění

 • Zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění

 • Vyhláška č. 137/2004 Sb. O hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, aktualizované úplné znění vyhlášky č.602/2006 Sb. k 1. 1. 2007

 • 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

 • 262/06Sb. Zákoník práce v platném znění

Všechny jmenované zákony a vyhlášky jsou k nahlédnutí u vedoucí ŠJ.

282/2016 Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních

2. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti

Školní jídelna je organizační jednotkou firmy SCOLAREST – zařízení školního stravování spol. s r.o. vedené v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 54351.
Předmětem podnikání je:

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Hostinská činnost – provoz školních jídelen

Je zabezpečeno školní stravování žáků a škol a školských zařízení zřizovaných Městem Jilemnice a Libereckým krajem.

Ostatní stravování

obědy pro zaměstnance škol se řídí samostatnou smlouvou o závodním stravování.

 1. Nárok na oběd v době pobytu ve škole

 • Školní stravování se poskytuje v době přítomnosti žáka ve škole a první den neplánované nepřítomnosti. V případě zjištěné neoprávněnosti využívání školního stravování, může být  finanční rozdíl  (dotace  na školní stravování)  doúčtován

 1. rozsah stravovacích služeb

Základní a střední školy

 • MENU se skládá z polévky, hlavního jídla, doplňku (školní program) a nápoje (slazený a neslazený čaj, voda (s citronem)

 • Hosté si vybírají z aktuální nabídky 3 druhů jídel

 • Součástí nabídky je doplňkový sortiment (svačiny – vlastní výroba, ovoce, dezerty, saláty)

 1. Registrace a evidence strávníků a způsob platby

Žáci jsou do evidence pro stravování registrování na základě předložených informací – Přihláška ke stravování - pro školní matriku a jmenovitým odsouhlasením dle seznamů předložených školami na začátku školního roku. Nástup během školního roku a ostatní strávníci jsou registrováni na základě Přihlášky ke stravování.

V aktivní databázi jsou žáci evidováni do data dle údaje ve školní matrice. Při mimořádném ukončení studia nebo přestupu na jinou školu je strávník povinen se dostavit i k ukončení stravování a finančnímu vypořádání.

Podmínkou pro stravování je vyplnění PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ, která zároveň slouží jako podklad pro vytvoření matriky školského zařízení v souladu se školským zákonem. Rozhodnete-li se využívat stravovací služby společnosti SCOLAREST – zařízení školního stravování pro Vaše dítě je nezbytné dodržet několik zásadních kroků:

 1. Zakoupit stravovací kartu pro evidenci odebraných obědů a jiného sortimentu

( toto neplatí, pokud škola využívá vlastní karty) – cena karty 170,- Kč vč. DPH

 1. Každý strávník bude mít zřízeno osobní konto, kde budou zaznamenány jednotlivé pohyby (nabití konta, konzumace, vybití konta)

 2. Platbu je třeba provádět vždy na jeden měsíc dopředu, částku určete dle svého uvážení

 3. Platbu poukazujte ve prospěch účtu společnosti SCOLAREST – zařízení školního stravování:

 • převodním příkazem k úhradě ze svého bankovního účtu

 • vkladem hotovosti u některé pobočky Komerční banky za poplatek

 1. údaje pro zřízení jednorázového příkazu k úhradě:

částku zaslat ve prospěch účtu KB Praha :43-2324190217/0100

variabilní symbol: je přiřazen každému strávníkovi s přihláškou

specifický symbol: číslo závodu – přiřazeno s přihláškou

Upozornění:

V případě, že uvedete chybný variabilní a specifický symbol, Vaše platba nebude identifikována a nebude zařazena na konto strávníka.

Denně zodpovědný pracovník SCOLARESTu přijme soubory přijatých plateb a provede za pomoci příslušného programového vybavení navýšení konta strávníka o příslušnou částku. Všechny pohyby na kontech má každý strávník možnost sledovat přes portál

www.mujscolarest.cz, kde na základě autorizačního hesla je možnost sledovat konto strávníka - konzumace, nabití kont, jídelní lístek, informace o zůstatku.

  • V případě poklesu stavu účtu pod 50,- Kč je vydána informace strávníkovi okamžitě – výstup pokladny

  • Vzájemné půjčování karet není povoleno

  • Na kartu možno odebrat jedno dotované jídlo za den

  • Respektujte pokyny pokladní při výměně karet

  • Ztrátu a nález stravovací karty ohlaste telefonicky nebo e-mailem

PRODEJ    STRAVOVACÍ   KARTY

Karty jsou strávníkům prodávány za smluvní cenu (cena tedy může být proměnlivá), stávají se majetkem strávníka a nejsou zpět vykupovány. Karta je vždy hrazena strávníkem, a to i v případě, že je strava fakturována zaměstnavateli nebo dětskému domovu.

6. FINANČNÍ LIMITY PRO JEDNOTLIVÉ VĚKOVÉ SKUPINY STRÁVNÍKŮ

Zařazení do věkových skupin se řídí dosaženým věkem v příslušném školním roce (školním rokem se rozumí období od 1. 9. – 31. 8.)
Školní stravování se poskytuje v době přítomnosti žáka ve škole a první den neplánované nepřítomnosti. V případě zjištěné neoprávněnosti využívání školního stravování, může být  finanční rozdíl  (dotace  na školní stravování)  doúčtován.

 

 

 

 

Ceník pro strávníky

Ceny včetně zákonné sazby DPHod 2. 1. 2022

Salát

Strávníci 100 g

7 –10 let MENU 31,- 15,-

11 –14 let MENU 32,- 15,-

15 a více let MENU 37,- 15,-

Polévka Hlavní jídlo Salát

Cizí strávníci 12,00 62,- 15,-

(na kartu)

Cizí strávníci 12,00 67,- 15,-

(bez karty)

 

Důchodci 12,00 56,- 15,-

 

Libuše Paulů

vedoucí školní jídelny

V Jilemnici 2. 1. 2022

podmínky přihlášení a odhlášení stravy

Základní školy

 • Jídla si předem NEOBJEDNÁVAJÍ (žádný oběd se neodhlašuje ani nepropadá)

 • Rodiče mají možnost objednávky obědů pro žáky ZŠ přes web www.skoly.scolarest.cz

 

podmínky objednávky stravy

základní školy, STŘEDNÍ ŠKOLY

 • objednávka realizovaná přes web www.skoly.scolarest.cz, lze objednat do 23,55 den předem

 • podmínky používání KARTY na stravování

 • karta slouží k evidenci odebraných obědů (na kartu lze odebrat jeden oběd za den)

 1. ZAPOMENUTÍ A ZTRÁTA KARTY

 • při ztrátě karty se zamezí jejímu zneužití okamžitým zablokováním čipu. Obnovení (opětovnou aktivací karty) je provedeno zakoupením karty nové nebo nálezem karty. V případě ztráty karty je třeba zakoupit kartu novou.

 1. způsob vyúčtování – pokyny vrácení zůstatku na kontě

 • karta slouží k evidenci odebraných obědů (na kartu lze odebrat jeden oběd za den)

 1. stravování dětí a žáků v době nemoci a v době prázdnin

 • provozem školní jídelny se rozumí stravování žáků v době přítomnosti ve škole a první den neplánované nepřítomnosti

 • stravování žáků v době letních prázdnin a v době nemoci od druhého dne je stanovena cena včetně režijních nákladů

 1. STRAVOVÁNÍ S OMEZENÍM NA VYBRANÉ DRUHY POTRAVIN

 • Pokud žáci nebo děti mají stravovací omezení. Rodiče mají možnost zajistit stravování s tím, že od dětského lékaře přinesou potvrzení, kde uvede druh stravovacího omezení. Na základě tohoto potvrzení rodič osloví pracovníka Scolarestu (vedoucí provozní jednotky), se kterým sestaví vhodnou kombinaci jídelního lístku pro daného žáka nebo dítě.

 1. informace o jídelním lístku

 • jídelní lístek je vyvěšen před vstupem do školní jídelny, na webových stránkách

 • www.mujscolarest.cz

 1. právo na vstup do školní jídelny

 • Vstup do jídelny je povolen pouze žákům a dospělým, kteří se v jídelně stravují.

 • Rodiče ani jiné osoby se v jídelně nesmí v době výdeje zdržovat.

Pokyny pro vrácení zůstatku na kontě

Na základě podání písemné žádosti (formulář)jsou peníze vráceny zpět na účet

 • U strávníků, kteří ještě nemají občanský průkaz se přeplatek vyplácí pouze zákonnému zástupci

Vážení rodiče,

s blížícím se koncem školního roku je možnost vrácení zůstatku

peněz z kont strávníků, na základě písemné žádosti rodičů s řádně

vyplněným číslem účtu a variabilním symbolem

Zůstatek bude vrácen v plné výši, na měsíc září je třeba složit novou zálohu.

Kdo nezažádá o vrácení peněz, budou automaticky převedeny do nového školního roku.

Vyplněnou žádost vraťte do kanceláře ŠR SCOLAREST.

V případě dotazů nás kontaktujte na telefonu 481 544 572, 731438102

Vedoucí školní jídelny

Libuše Paulů

Jak vyplnit žádost:1,2 Jméno a příjmení žadatele vrácení peněz (obvykle rodič dítěte)

 1. Adresa bydliště

 2. Kontaktní telefon – slouží pro případné ověření žádosti, nebo doplnění údajů.

 3. Variabilní symbol platby .

 4. Číslo účtu pro vrácení peněz – zadávejte kód banky. Např.: 123456/0300

 5. Podpis – Podpis rodiče, nebo zákonného zástupce.

3

Zde odstřihněte:

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádost o vyplacení zůstatku na stravovacím kontě ŠR SCOLAREST

Jméno: ……………… 12Příjmenístrávníka …………………………………2

Jméno a příjmení zákonného zástupce ……………………………………….

Adresa bydliště :…...……………………………………………………………3

Kontaktní telefon: ………………4 Třída: ……… Škola:……………………

Variabilní symbol :5

 0

 4

 3

 0

           

Číslo účtu pro vrácení peněz : ……..……………………….. / ………………6

Datum: ………………………………..

Podpis (rodiče, nebo právoplatného zástupce): 7 …………………………………………………..

písm. b)

provoz a vnitřní režim školského zařízení

 1. úřední hodiny pro styk se strávníky

 • denně PO – PÁ od 6,30 – do 14,30 hod

 1. výdejní doba pro žáky, pro zaměstnance, pro cizí strávníky

Pondělí - Pátek

Výdej obědů:

11,30 – 14,00 žáci ZŠ, SŠ, Gymnázia

10,30 – 11,30 cizí strávníci

Stravování cizích osob bude probíhat v době od 10,30 hod do 11,30 hod.

Ke stravování cizích strávníků bude vyčleněna zadní část jídelny, která slouží v odpoledních hodinách pro stravování žáků druhého stupně ZŠ a studentů SŠ, Gymnázia.

 1. ostatní zásady provozu

 • vyplní se v případě jiných specifických odlišností provozu

 1. náměty, připomínky a stížnosti

 • Připomínky k jídelním lístkům, jednotlivým jídlům, provozu jídelny, organizování výdeje stravy, technické závady atd. přijímá vedoucí školní jídelny, šéfkuchař a případně další pověření pracovníci Scolarestu. Velikost porce lze připomínkovat v okamžiku převzetí porce u výdejního pultu (převážením). Kvalitu jídla lze připomínkovat ihned při zjištění závady.

 1. SEZNÁMENÍ S VNITŘNÍM ŘÁDEM

 • Provozní řád je vyvěšen ve vitrínce vestibulu Školní jídelny, na webu školy, na webu Scolarestu a je všem strávníkům přístupný. Výtah nejdůležitějších informací provozního  řádu   je  předáván  strávníkům s přihláškou  při  zahájení stravování s odkazem na jeho plné znění.  Jakékoliv změny, především v kalkulaci plateb jsou s dostatečným předstihem  informování písemným sdělením každému strávníkovi.

 

písm. c)

podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 1. dohled ze strany pracovníka školy, školského zařízení včetně jeho povinností v souvislosti se stolováním a režimem školní jídelny

 • zajišťuje pověřený pracovník Scolarestu

 1. předcházení úrazům, informace o povinnosti hlášení úrazů

 • pokud ve školní jídelně dojde k úrazu žáka, žák je povinen úraz nahlásit pracovníku školní jídelny Scolarest (vedoucí školní jídelny), který zajistí sepsání úrazu dle legislativy.

 1. zajištění kázně ve šj, zachování pravidel slušného chování

 • zajišťuje škola nebo pověřený pracovník Scolarestu

 1. dodržování hygienických zásad a kulturně stravovacích návyků ve všech prostorách šj

 • stravovaní žáci, děti a studenti jsou povinni dodržovat hygienické zásady a kulturu stravování

 1. prevence sociálně patologických jevů, prevence a řešení šikany

 • bude-li podezření na nevhodný způsob chování žáků či studentů ve školní jídelně, okamžitě bude daná záležitost oznámena rodičům a vedení školy.

 1. zákaz kouření, používání alkhoholických nápojů a jiných návykových látek

 • kouření a užívání omamných látek je ZAKÁZÁNO jak ve vnitřních prostorách jídelny tak ve  venkovních prostorách budovy

 

 

písm. d)

podmínky v zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků

 1. zákaz poškozování a ničení majetku Šj

 • při nevhodném chování (vědomé poškozování majetku školní jídelny) bude strávník vyloučen ze stravování

 1. manipulace s nádobím a odnášení jídel

 • každý host je povinen odnést použitý inventář do pojízdných stojanů s podnosy

 1. odnášení jídel a nádobí mimo budovu

 • odnášení jídel a doplňků k hlavnímu jídlu je zakázáno vyjma prodej svačin, odnášení nádobí z jídelny je ZAKÁZÁNO.

 1. odkládání věcí, svršků a přezouvání

 • uložení cenných věcí (po dobu konzumace jídla) je možné v pokladně nebo v kanceláři. Jídelna odpovídá pouze za ztráty předmětů uložených na místě k tomu určených

 • žáci a studenti dochází na stravování z okolních škol (NEPŘEZOUVAJÍ SE)

 1. mimořádný úklid v době výdeje

 • mimořádný úklid v jídelnách v době výdeje zajišťuje pověřený pracovník školní jídelny (pomocná síla). Na případnou nenadálou událost (rozlití, rozbití ..) je strávník povinen upozornit pracovníka dohledu nebo výdeje(pokladní), aby mohl být úklid proveden

 

 

V Jilemnici 2. 1. 2022

Libuše Paulů
vedoucí školní jídelny