Na horu

každý svou cestou

Montessori pedagogika a její uplatnění u nás ve školce

 

Vychází z celoživotní práce italské lékařky Marie Montessori. Vědkyně, jež na základě pozorování dětí, práce s nimi a vymýšlení smyslového a edukačního materiálu, vytvořila ucelený systém vzdělávání dětí již od nejútlejšího věku do 21 let.

Ve středu zájmu stojí dítě a jeho potřeby. Učitel v roli průvodce dítěti nabízí odpovídající materiál k práci. To vyžaduje jeho dostatečné teoretické znalosti a praxi práce s dětmi. Průvodci jsou pro děti vzorem, přistupují k nim i okolí s respektem a láskou. Společně s nimi nastavují hranice, které spoluvytváří poklidné a harmonické fungování skupiny.

Montessori školky navštěvují děti od 3 do 6 let. Skupiny dětí jsou věkově smíšené. Mladší se učí od starších, starší jsou inspirací a pomocníky.

Fyzické prostředí školky je členěno do několika poznávacích oblastí:

  • V praktickém životě nacvičují a trénují dovednosti spojené s činnostmi každodenního života. Zavazují, třídí, nalévají, přesýpají, šroubují, pečují, připravují a mnohé další. Materiál, přesně a jednoduše připravený pro konkrétní práci, rozvíjí hrubou i jemnou motoriku, logické uvažování, respekt k práci i druhým, trpělivost a pozornost - schopnosti důležité pro život i práci v ostatních oblastech montessori pedagogiky.

  • Smyslová výchova zahrnuje pomůcky rozvíjející zrak, čich, sluch a hmat. Didaktický materiál dětem pomáhá trénovat soustředění, zpřesňuje jemnou motoriku, koordinaci, rozšiřuje obzory a povzbuzuje ke spolupráci s ostatními.

  • V matematice se děti důsledně, opět skrze speciální materiál, seznamují s konkrétním množstvím a tvoří si vlastní představy o číslech. Na základě her a pohybových aktivit dobře chápou množství do 10. Poté pracují s navazujícími pomůckami, které lehce a názorně vedou dítě k početním operacím i dalším matematickým jevům.

  • V oblasti jazyka rozšiřují děti nejen svoji slovní zásobu, hravou formou se i seznamují s mnohoznačnými slovy, slovy opačného významu aj. Připravují ruku ke psaní, učí se číst a psát.

  • Koutek poznáváme svět dětem nabízí aktivity z oblastí zeměpisné, biologické a dějepisu.

 

Veškeré aktivity a všechen materiál ve školce je navržen tak, aby odpovídal schopnostem dětí a jednoduše rozvíjel jejich zájem. Jedna pomůcka sleduje v dané chvíli jednu skutečnost. Prakticky všechny zahrnují kontrolu - zpětnou vazbu pro dítě. Práce s chybou je vítána, neboť chybami se člověk učí.

Montessori praxe vychází ze skutečnosti, že děti disponují vnitřní silou, chutí a vůlí učit se. Procházejí obdobími, tzv. senzitivními fázemi, kdy jsou pro danou činnost vhodně intelektově a prakticky nastavené. Průvodce děti pozoruje, vyhodnocuje své zápisky a na jejich základě připravuje pro děti aktivivty, které jsou pro ně výzvou k opakování nebo poznání.

Je rozhodnutím dítěte, zda se bude věnovat nabízené činnosti, vybere si práci jinou nebo bude odpočívat u poslechu hudby či prohlížení knih. Děti jsou vedeny k samostatnosti, respektu k sobě i druhým a odpovědnosti za své jednání.