Na horu

každý svou cestou

Základní škola Na horu

Vnitřní řád školní družiny

I. Obecná pravidla

a) Školní družina je určena pro maximálně 40 žáků 1. - 5. ročníku ZŠ Na horu a je v provozu od skončení výuky ve 12 hodin do 16 hodin.

 

b) Podmínkou přijetí žáka do školní družiny je písemná přihláška. Za přihlášku se považuje úplně vyplněný evidenční list s podpisem zákonného zástupce. Docházka je potom povinná

dle vlastního rozvrhu uvedeného v evidenčním lístku. Data v lístku je třeba udržovat aktuální (včetně telefonních čísel a rozvrhu). Do evidenčního lístku je třeba uvézt i zdravotní

omezení a užívané léky žáka.

c) Žáky prvního trojročí předává vychovatelce do družiny učitel školy po skončení výuky. Žáci druhého trojročí odcházejí na oběd sami a k družině se připojují po obědě v budově školy

ve 13:00. Pokud žák odchází na oběd samostatně (například z důvodu dřívějšího odjezdu autobusu, je třeba uvést tuto skutečnost na evidenční lístek, pokud se jedná o pravidelný

odchod, pokud se jedná o výjimečný odchod je potřeba písemné nebo telefonické sdělení vychovatelce).

d) Omluvením nepřítomnosti ve škole je žák omluven i v družině. Pokud je žák dopoledne ve škole, ale oproti svému rozvrhu nejde do družiny, omlouvá zákonný zástupce žáka přímo

vychovatelce.

e) Pokud žák odchází ze školní družiny samostatně, je čas jeho odchodu písemně, zákonnými zástupci, uveden v evidenčním lístku. Odchod žáka ze školní družiny v jinou dobu, než je

v evidenčním lístku, je možný pouze při předložení písemného sdělení zákonných zástupců (za písemné sdělení se považuje i SMS a zpráva na Whatsapp a telefonická domluva).

Stejný postup platí i v případě, že si žáka vyzvedává jiná osoba než ta, která je uvedená v evidenčním lístku. Pokud žák odchází během školní družiny na kroužek a poté se do družiny

opět vrací, uvede rodič přesný čas návratu dítěte, pokud se dítě v tento čas nevrátí, kontaktuje vychovatelka rodiče. Při samostatném odchodu žáka ze ŠD nesou zodpovědnost za

žáky zákonní zástupci, kteří toto potvrdí v evidenčním listě. V době od odchodu žáků na mimodružinové aktivity /kroužky/ až do zpětného návratu do ŠD nejsou žáci účastníci ŠD.

Zodpovědnost přebírají zákonní zástupci.

f) Společné stravování – pedagogický pracovník vede žáky k dodržování hygieny před jídlem, vede žáky ke kultuře stolování a pomáhá s utužováním správných stravovacích návyků

žáků. V jídelně žáci dodržují řád školní jídelny, se kterým jsou seznámeni na začátku školního roku.

g) Dohled nad pitným režimem ve ŠD zajišťuje vychovatelka

h) Pokud žák výjimečně zůstane v ŠD po skončení pracovní doby, pedagogický pracovník zavolá zákonným zástupcům. Po domluvě s nimi počká s žákem ve škole, dokud si ho zákonní

zástupci nevyzvednou.

i) Veškeré připomínky k práci školní družiny vyřizuje ředitelka školy.

 

II. Práva a povinnosti žáků

Práva žáků vycházejí z Úmluvy o právech dítěte, která je založena na čtyřech základních principech:

a) Právo na přežití - zaručující zachování života a uspokojení základních potřeb dítěte.

b) Právo na rozvoj – umožňuje harmonický rozvoj dítěte včetně práva na vzdělání, volný čas a na svobodu myšlení a vyznání.

c) Právo na ochranu – chrání dítě před násilím, všemi druhy zneužívání a zanedbávání.

d) Právo na účast – dává dítěti možnost vyjádřit svůj názor ve všech záležitostech, které se ho týkají.

 

1. Žák má právo:

a) účastnit se výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích zajišťovaných školní družinou.

b) na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek.

c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho výchovy a vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje.

d) na informace o dosaženém pokroku a právo na zpětnou vazbu

e) sdělit svůj názor pedagogickému pracovníku ŠD nebo ředitelce školy. Žák musí svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti.

f) na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jeho věku, jakož i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne má žák trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře.

g) na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí.

h) na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti.

i) být seznámen se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školní družině.

 

2. Žák je povinen:

a) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen

b) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy, chovat se tak, aby neohrozil zdraví svoje ani jiných osob

c) své chování a jednání ve školní družině a na akcích pořádaných ŠD usměrňovat tak, aby nesnižoval důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijde do styku

d) chodit do školní družiny podle zápisového lístku a účastnit se činností organizovaných školní družinou

e) neopouštět školu a školní areál či místo pobytu družiny bez vědomí vychovatelky, nepohybovat se mimo prostory školy bez dohledu pedagogů školy

f) nenosit do školní družiny předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost žáka nebo jiných osob

g) nepořizovat nahrávky (video, audio, foto) bez svolení nahrávané osoby

h) nepožívat alkoholické nápoje, nekouřit, neužívat omamné psychotropní látky, nebýt pod jejich vlivem

i) každý úraz, který se ve školní družině stane ihned nahlásit pedagogickému pracovníkovi školní družiny

j) zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit pedagogickému pracovníku školní družiny v ten den, kdy ke ztrátě či poškození došlo

 

k) zacházet s vybavením školní družiny šetrně, udržovat své místo i ostatní prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením. V případě úmyslného

poškození majetku školní družiny budou rodiče vyzváni k jednání o náhradě způsobené škody

 

Žák je povinen chovat se ve školní družině tak, aby neohrožoval sebe, spolužáky ani ostatní zaměstnance školy. Při závažnéma opakovaném porušování vnitřního

 

řádu školní družiny může být žák po upozornění na porušování vnitřního řádu školní družiny ze ŠD ředitelkou vyloučen.

 

 

 

III. Rámcový program:

Provoz družiny je rozhodnutím zřizovatele zajištěn po dobu od prvního školního dne do dne předcházejícího začátku hlavních prázdnin (tj. po dobu školního vyučování).

 

 

Rámcový program dne:

12:00 – 13:00 oběd

13:00 – 15:00 pobyt v místnosti družiny, v tělocvičně, venku na dvorku školy, v zámeckém parku, na hřišti nebo vycházka po okolí či do lesařízená činnost

15:00 – 16:00 odpočinkové činnosti (hromadné nebo jiné dle individuálního přání), rekreační a zájmové činnosti v areálu školy

Pedagogický pracovník ŠD při výběru činností přihlíží k počasí a k zájmu žáků v oddělení a vychází ze školního vzdělávacího programu školní družiny.

Nejvyšší povolený počet žáků na 1 pedagogického pracovníka je 30 (mimo prostory školní družiny 25 žáků).

 

Platnost od 1. 9. 2021

Vypracovala: Naďa Michetschägerová, Mgr. Celestýna Krausová

Projednala pedagogická rada 26. srpna 2021, 25. srpna 2022

Schválila: MUDr. Eva Krejčová, ředitelka