Na horu

každý svou cestou

Základní škola Na horu

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

 

Jako zákonný zástupce dávám svůj souhlas Základní škole Na horu, Kostelní 259, 514 01

Jilemnice, (dále jen „škola“) ke shromažďování, zpracovávání a evidenci níže uvedených osobních

 

a citlivých údajů o mém dítěti ……………………………………………, nar. …………….………

ve smyslu evropského nařízení GDPR a směrnice školy ohledně zpracování osobních údajů:

 

Osobní údaj

Účel zpracování

Zaškrtněte v případě souhlasu

Datum odvolání souhlasu a podpis

Fotografie žáka

Webové stránky školy, případně stránky tříd, školní kronika, nástěnky ve škole, školní publikace, prezentace činnosti školy, facebookovém profilu školy či spolku Na horu, z.s.

   

Jméno, příjmení, třída žáka, rok narození, dosažené výsledky

Informování o školních a mimoškolních akcích (soutěže, olympiády, sportovní, kulturní a umělecké akce) a zveřejnění výtvarných a jiných prací dítěte na webu školy a tříd, facebookovém profilu školy a spolku Na horu, z.s., propagačních materiálech školy, školních publikacích, výročních zprávách a nástěnkách (škola, zřizovatel) a jiných veřejně dostupných prostorách ve škole a v rámci ocenění úspěšných žáků u zřizovatele školy

   

Jméno, příjmení, třída, rok narození

Přihlášky a evidence (seznamy) na aktivity školy - plavání, dopravní hřiště, školy v přírodě, lyžařský kurz, přihlášení do soutěží, přehled výchovně vzdělávací práce (záznamy)

   

Jméno, příjmení, třída, datum narození, bydliště, číslo OP či pasu

Poskytnutí těchto údajů ubytovacím zařízením v souvislosti s organizací výjezdních aktivit školy, např. škol v přírodě, lyžařských výcviků, adaptačních pobytů, školních výletů, mediálních kurzů, exkurzí, případně organizátorům takových akcí

   

Jméno, příjmení, třída

Evidence výpůjček knih ze školní knihovny, přihlášky do soutěží

   

Jméno, příjmení, e-mail zákonného zástupce

Zasílání informací o dostupných aktivitách školy (např. besedy, prezentační aktivity, otevřené hodiny pro zákonné zástupce)

   

Dále ZŠ Na horu sdílí údaje vyžadované zákony a navazujícími vyhláškami s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a krajským úřadem Libereckého kraje.

Souhlas poskytuji po dobu školní docházky mého dítěte do ZŠ Na horu.

Byl jsem poučen o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné, o právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu.

Dále potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že škola provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat uvedené instituce o vysvětlení, požadovat, aby škola odstranila takto vzniklý stav. Svá práva mohu uplatňovat u školy na kontaktní adrese uvedené výše v tomto dokumentu.

 

 

V……………………… dne ……………………………

 

Jméno zákonného zástupce …………………………..……………… a podpis ………………

 

Jméno zákonného zástupce……………………………...…………… a podpis……………….