Na horu

každý svou cestou

Projekt č.OPZ/1.2/ 035/0001823

Dětská skupina1 Na Horu Jilemnice

podpořený z Operačního programu zaměstnanost, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a českým státním rozpočtem.

Provozovatel zařízení péče o děti: spolek Na horu, z.s.

  • Sídlo: U Nemocnice 1190, 514 01 Jilemnice,

  • IČ: 018 36 137

  • Registrace: Spolek - spisová značka L 8620 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.

Popis projektu:

  • Projekt byl zahájen 1. 7. 2016 a bude končit 31. 8. 2018.

  • Cílem projektu je transformace a poskytování služeb péče o dítě ve formě dětské skupiny pro 12 dětí pro rodiče s vazbou na trh práce s bydlištěm v okolí Jilemnice. Péče je poskytována celý den od pondělí do pátku od 7:00 do 16:00 nebo jako zkrácená docházka od pondělí do pátku od 7:00 do 14:30.

  • Místo realizace jsou prostory na adrese Masarykovo nám. 135 (vchod z ulice), 514 01 Jilemnice, v 1.  patře s využitím přízemních prostor komunitního centra pro šatnu a jídelnu.

  • V rámci projektu je provozováno výše zmíněné zařízení péče o děti, které slouží rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Toto zařízení tak dlouhodobě podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce.

  • Provoz zařízení je řízen Vnitřními pravidly a Plánem výchovy a péče, které jsou přílohami Smlouvy.

  • Rodiče (zákonní zástupci) dětí vyplňují Evidenční list a nechávají si potvrdit Potvrzení od lékaře a Potvrzení od zaměstnavatele.

Provoz transformované dětské skupiny Na Horu Jilemnice je podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

1

O registraci dětské skupiny bude požádáno po obdržení kladného stanoviska KHS Liberec. Zatím se tedy o dětskou skupinu podle zákona nejedná. V současné době probíhá fáze transformace zařízení péče pro děti na dětskou skupinu.