Na horu

každý svou cestou

Nabízíme práci v naší škole na níže uvedených pozicích. 

Požadavky a úvazek na jednostlivých pozicích najdete vždy u pozice, naše nabídka je následující:

 

- prácev harmonickém, převážně ženském kolektivu, kde mužský prvek bude vítán

- standardní platové podmínky + odměny

- vstřícnost k dalšímu vzdělávání

- vzhledem k již téměř šestileté existenci i stabilitu projektu.

 

Více sdělíme osobně. Zájemce prosíme o zaslání profesního životopisu na adresu školy -  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 

Nabízené pozice: 

 

učitel /učitelka 1. stupně

Učitel či učitelka by měl mít vysokoškolské magisterské vzdělání - učitelství pro 1. stupeň ZŠ, kurs Montessori 6-12 let či alespoň zkušenost s Montessori pedagogikou a zájem si kurs doplnit.

 

vychovatel /vychovatelka pro práci s dětmi ve družině

Vychovatel či vychovatelka by měl/a mít středoškolské pedagogické vzdělání, zkušenost s Montessori pedagogikou a zájem doplnit si montessori kurz.

 

učitel / učitelka tělesné výchovy - dohoda na 2 hodiny týdně

Učitel či učitelka by měl mít vysokoškolské magisterské vzdělání a aprobací pro tělesnou výchovu, výhodou je zkušenost s Montessori pedagogikou.

Nabízíme práci na dohodu v rozsahu 2 hodiny týdně, standardní platové podmínky.

 

učitel /učitelka anglického jazyka

Učitel či učitelka by měli mít vysokoškolské magisterské vzdělání, kurs Montessori 6-12 let či alespoň zkušenost s Montessori pedagogikou a zájem si kurs doplnit. Práce na částečný úvazek, případně dle dohody a naších možností možno doplnit i na celý. 

 

                                                                  aktualizováno 18.2. 2020

 

Zápis do 1. třídy ZŠ Na horu se bude konat ve čtvrtek 2. dubna 2019 od 14:30 do 16:30 hodin v budově školy v Kostelní 259 v Jilemnici - v přístavbě, vchod ze dvora.

 

K zápisu je třeba přinést:

 • - rodný list dítěte

 • - průkaz totožnosti zákonného zástupce

 • - případně rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno.

Zápis bude administrativní záležitostí. Vzhledem k tomu, že se s dětmi seznámíme při předchozím setkání ve škole (viz níže), nebude jejich přítomnost při zápisu nutná. Slavnostní přijetí do školy připravíme pro prvňáčky první školní den.

 

Pro školní rok 2020/2021 budeme přijímat 8 dětí do první třídy – v souladu se strategickým záměrem školy, jejíž kapacita je 90 míst v 1. - 9. třídě. Při rozhodování o přijetí dítěte vycházíme z doporučení ombudsmanky. V případě převisu počtu dětí rozhodneme podle níže uvedených kritérií, kdy přednostně budou přijaty děti, které kritéria splňují. V případě, že i tak bude převis, rozhodne los (losování proběhne za přítomnosti minimálně jednoho člena školní rady, z losování pořídíme vioezáznam, dostupný na vyžádání.

 

Do ZŠ Na horu budeme přijímat:

 

1. děti s nástupem povinné školní docházky (6 let do 31.8.2018)

2. děti s odkladem povinné školní docházky – děti, které v předcházejícím školním roce byly zapsány do ZŠ Na rovině a byl jim udělen odklad povinné školní docházky

3. děti, které mají ve škole sourozence

       – dbáme na sladění rodinného a pracovního života rodin a posilování sourozeneckých vazeb

4. děti z Montessori dětské skupiny v Jilemnici

        – chceme zachovávat kontinuitu vzdělávání dítěte, podporovat soulad vzdělávacího systému rodiny a školy

 

Podmínkou přijetí je individuální návštěva obou rodičů s dítětem ve škole. Cílem setkání je seznámení se rodiny se školou a školy s rodinou a dítětem, vyjasnění, zda přístup rodiny a školy ke vzdělávání jsou v souladu.

Školu bude možno navštívit po předchozí domluvě vždy ve středu v 7:45, vždy rodič/ rodiče a dítě. Rodiče absolvují rozhovor s vedením školy, dítě se setká s učitelkami a dětmi, bude možné si prohlédnout školu, seznámit se se vzdělávacím plánem, provozem školy a družiny. Pro objednání na středeční setkání prosím volejte na tlf. 607 755 552 (vedení školy – Eva Krejčová).

Zpracování osobních údajů na ZŠ Na horu

Základní škola Na horu, Kostelní 259, Jilemnice 543 01


dále jen “škola” jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID 74mkths, emailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu školy.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů na ZŠ Na horu podle obecného nařízení o orchraně osobních údajů vykonává MUDr. Eva Krejčová.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Zpracovávané agendy na ZŠ Na horu:

- vedení dokumentace školy

- vedení záznamů v třídní knize

- přijímání dětí do ZŠ

- žádosti o přijetí a žádosti o odhlášení

- uvolnění žáka z vyučování

- stravování

- prezentace školy

- seznámení s dokumenty školy

- posudky zdravotní způsobilosti

- BOZP

- pobytové a jiné školní akce

- individuální vzdělávání

Školní řád Základní školy Na horu

ZŠ Na horu, Kostelní 259, 514 01 Jilemnice

Obsah:

 1. Povinnosti žáků

 2. Práva žáků

 3. Povinnosti učitelů

 4. Práva učitelů

 5. Povinnosti rodičů (zákonných zástupců)

 6. Práva rodičů (zákonných zástupců)

 7. Nepřítomnost ve výuce

 8. Pravidla pro hodnocení žáků

 9. Vnitřní režim školy

 1. Povinnosti žáků:

 • Žáci dodržují zásady slušného chování k dospělým i ke spolužákům.

 • Žáci vědomě nenarušují průběh vyučování. Při všech školních činnostech plně respektují pokyny pedagogů.

 • Žáci udržují čistotu a pořádek, nepoškozují majetek školy a spolužáků. V případě způsobené škody je žák povinen zajistit nápravu.

 • Žáci nenosí bezdůvodně do školy cenné předměty např. mobilní telefony, větší peněžní částky. Jedná se o jejich osobní věci, za které nenese škola odpovědnost. Během vyučování mají mobilní telefony vypnutý zvuk a jsou uložené v šatně. V případě potřeby rodiče žáky a žáci rodiče kontaktují prostřednictvím učitele.

 • Elektronická zařízení (mobilní telefony, počítače, tablety apod.) žáci používají po domluvě s učitelem a k účelům dohodnutým s učitelem.

 • Žákům je zakázáno držení, distribuce a zneužívání návykových látek.

 • Žáci nenosí do školy zbraně, výbušniny a další nebezpečné předměty.

 • V průběhu vyučování mohou žáci opustit budovu školy jen se souhlasem učitele.

 • Při odchodu na toaletu během vyučování označí žáci svou nepřítomnost ve výuce kolíčkem se svým jménem.

 • Školní řád jsou žáci povinni dodržovat i na všech školních akcích pořádaných mimo budovu školy – výukové semináře, exkurze, výlety, vycházky a další podobné akce.

 • Žáci dodržují bezpečnostní pravidla předcházející úrazům a jakýkoliv úraz nebo náhlé onemocnění hlásí okamžitě nejbližšímu učiteli.

 • Žáci jsou povinni udržovat v pořádku všechny věci, které tvoří zařízení třídy a školy a také ty, které jim byly svěřeny v souvislosti s výukou. Za škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně a z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající náhrada.

 • Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dozoru.

 1. Práva žáků:

 • Žáci mají právo na volný pohyb v přístupných prostorách školy.

 • Žáci jsou informováni o dění ve škole.

 • Mají možnost podílet se na tvorbě třídních pravidel.

 • Možnost vyjádřit vhodnou formou své názory a připomínky k veškerému dění ve škole.

 • Mají právo na bezpečné prostředí a ochranu proti šikaně a proti patologickým jevům.

 1. Povinnosti učitelů:

 • Dodržovat zásadně partnerský vztah k žákům a k jejich rodičům.

 • Respektovat Úmluvu o právech dítěte.

 • Při hodnocení žáků se řídit pravidly popsanými v kapitole „Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání “, která je součástí Školního vzdělávacího programu.

 • Spolupracovat s rodiči při výchově a vzdělávání jejich dítěte.

 1. Práva učitelů:

 • Být informován o dění ve škole.

 • Vyjádřit své názory k situacím ve škole a vývoji školy.

 • Mít možnost obrátit se při náročných situacích na další odborníky.

 1. Povinnosti rodičů (zákonných zástupců):

 • Aktivně se zajímat o průběh vzdělávání dítěte a spolupracovat s učiteli.

 • Účastnit se třídních schůzek či individuálních konzultací.

 • Omluvit nepřítomnost žáka dle článku č. 7 „Nepřítomnost ve výuce“.

 • Zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení.

 • Informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn.

 • Oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.

 1. Práva rodičů (zákonných zástupců):

 • Být informován o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole.

 • Volně a tiše vstupovat do výuky a účastnit se akcí pořádaných školou (nejlépe po předchozí domluvě).

 • Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka.

 1. Nepřítomnost ve výuce:

 • V případě nemoci ohlašuje rodič nepřítomnost žáka ve výuce prostřednictvím SMS či mobilní aplikace nejpozději v 7:50 příslušného dne, a to třídnímu učiteli.

 • U jiných důvodů s předstihem konzultuje nepřítomnost dítěte s učiteli, tak aby docházelo k plynulému vzdělávání dítěte.

 • Při nepřítomnosti delší než 5 dnů rodič omluví dítě písemně a domluví se na zajištění aktivit pro domácí práci.

 • Při nepřítomnosti větší než 20% objemu výuky má třídní učitel právo rozhodnout o přezkoušení dítěte - podle pravidel uvedených ve vnitřním řádu.

 • Při nepřítomnosti větší než 50% objemu výuky za dané pololetí za jednotlivý předmět dochází ke komisionálnímu přezkoušení dle pravidel pro žáky pod paragrafem 41 školskéhozákona (část o individuálním vzdělávání).

 • Při nepřítomnosti delší než jeden měsíc dochází ke konzultacím s rodiči o způsobech výuky a ověření výstupů.

 1. Pravidla pro hodnocení žáků

 • Hodnocení žáků je založeno na principech Montessori pedagogiky. Jeho součástí je:

- 2x ročně písemné slovní hodnocení

- 2x ročně písemné sebehodnocení žáka

- 1x za pololetí seznámení s výsledky vzdělávání při schůzce ve třech (žák-rodič-učitel),

v případě potřeby vícekrát během školního roku

- s hodnocením výsledků vzdělávání konkrétního žáka je dále rodič seznamován

prostřednictvím deníku a plánu učiva. K nahlédnutí a k rozhovoru o dění ve škole nosí žák

domů deník denně, v pondělí ho přináší do školy podepsaný rodičem. Plán učiva nosí

domů poslední pracovní den v měsíci. Do školy ho vrací opět podepsaný i s datem podpisu.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou blíže popsána v samostatné kapitole Školního vzdělávacího programu Základní školy Na horu.

 1. Vnitřní režim školy:

 • Budova školy se otevírá v 7.30 hod, a zamyká se v 16.00 hod s výjimkou společných akcí, kdy se budova odemyká při společném příchodu a zamyká při odchodu ze školy.

 • Žáci jsou ve škole minimálně 10 minut před začátkem výuky, 7:50 se budova uzavírá.

 • Žáci se přezouvají v zádveří, v šatně si odkládají svrchní oděv. Batohy a školní potřeby si ukládají na místa k tomu určená v prvním patře.

 • Výuka začíná v 8.00 hod a řídí se rozvrhem. Přestávka mezi bloky od 9:30 do 10.00 hod., čas přestávky se může změnit dle aktuálního programu jednotlivých tříd.

 • Dopolední výuka končí v 11:30 hod. nebo v 12:15 hod. dle platného rozvrhu. Přestávka na oběd je od 12:00 hod. do 12:45 hod. nebo do 13:00 hod. dle rozvrhu.

 • Oběd je smluvně zajištěn v jídelně Scolarest v Komenského ulici.

 • Žáci z prvního trojročí jsou v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pod dohledem pověřené osoby. Žáci druhého trojročí se mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pohybují samostatně. Zákonný zástupce má právo žádat zajištění dohledu i nad dítětem z druhého trojročí.

 • Odpolední výuka začíná dle studijních skupin ve 12:45 nebo13.00 hod. a končí dle platného rozvrhu jednotlivých trojročí.

 • Tělesná výchova probíhá v tělocvičně školy, v plaveckém bazénu, v sokolovně, na školním hřišti ZŠ Komenského, na běžeckých tratích - vše v Jilemnici. A také na běžeckých tratích a na zimním stadionu ve Vrchlabí. Na těchto místech je výuka v daný den ukončena. Zákonný zástupce má právo žádat doprovod svého dítěte zpět do budovy školy.

 • Na vyučovací hodiny přichází žáci včas.

 • Po vyučování odchází žáci do školní družiny nebo opouštějí budovu.

 • Pokud žák zjistí ztrátu nebo poškození osobní věci, okamžitě (v den události - před odchodem ze školní budovy) ohlásí tuto skutečnost vyučujícímu nebo pracovníkovi, který vykonává dozor. Odcizení věcí, jejichž cena přesahuje 500,- Kč, ohlásí pedagog zákonnému zástupci, který situaci dále řeší dle svého uvážení. Škola nedoporučuje nosit do školy předměty, jejichž cena přesahuje 500 Kč a neodpovídá za poškození, ztrátu či odcizení věcí.

 • Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, výlety platí zvláštní bezpečnostní předpisy - „Poučení žáků o bezpečnosti“, se kterými jsou žáci před akcí seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci i učitelé řídí vnitřním řádem tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.

 

Dne 2. 9. 2018 v Jilemnici Vypracoval: kol. Pedagogických pracovníků

Pedagogická rada projednala dne 28.8.2019

 

Schválila: MUDr. Anna Kuříková, ředitelka