Na horu

každý svou cestou

Zpracování osobních údajů na ZŠ Na horu

Základní škola Na horu, Kostelní 259, Jilemnice 543 01


dále jen “škola” jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID 74mkths, emailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu školy.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů na ZŠ Na horu podle obecného nařízení o orchraně osobních údajů vykonává MUDr. Eva Krejčová.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Zpracovávané agendy na ZŠ Na horu:

- vedení dokumentace školy

- vedení záznamů v třídní knize

- přijímání dětí do ZŠ

- žádosti o přijetí a žádosti o odhlášení

- uvolnění žáka z vyučování

- stravování

- prezentace školy

- seznámení s dokumenty školy

- posudky zdravotní způsobilosti

- BOZP

- pobytové a jiné školní akce

- individuální vzdělávání

Projekt č.OPZ/1.2/ 035/0001823

Dětská skupina1 Na Horu Jilemnice

podpořený z Operačního programu zaměstnanost, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a českým státním rozpočtem.

Provozovatel zařízení péče o děti: spolek Na horu, z.s.

 • Sídlo: U Nemocnice 1190, 514 01 Jilemnice,

 • IČ: 018 36 137

 • Registrace: Spolek - spisová značka L 8620 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.

Popis projektu:

 • Projekt byl zahájen 1. 7. 2016 a bude končit 31. 8. 2018.

 • Cílem projektu je transformace a poskytování služeb péče o dítě ve formě dětské skupiny pro 12 dětí pro rodiče s vazbou na trh práce s bydlištěm v okolí Jilemnice. Péče je poskytována celý den od pondělí do pátku od 7:00 do 16:00 nebo jako zkrácená docházka od pondělí do pátku od 7:00 do 14:30.

 • Místo realizace jsou prostory na adrese Masarykovo nám. 135 (vchod z ulice), 514 01 Jilemnice, v 1.  patře s využitím přízemních prostor komunitního centra pro šatnu a jídelnu.

 • V rámci projektu je provozováno výše zmíněné zařízení péče o děti, které slouží rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Toto zařízení tak dlouhodobě podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce.

 • Provoz zařízení je řízen Vnitřními pravidly a Plánem výchovy a péče, které jsou přílohami Smlouvy.

 • Rodiče (zákonní zástupci) dětí vyplňují Evidenční list a nechávají si potvrdit Potvrzení od lékaře a Potvrzení od zaměstnavatele.

Provoz transformované dětské skupiny Na Horu Jilemnice je podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

1

O registraci dětské skupiny bude požádáno po obdržení kladného stanoviska KHS Liberec. Zatím se tedy o dětskou skupinu podle zákona nejedná. V současné době probíhá fáze transformace zařízení péče pro děti na dětskou skupinu.

Školní řád Základní školy Na horu

ZŠ Na horu, Kostelní 259, 514 01 Jilemnice

Obsah:

 1. Povinnosti žáků

 2. Práva žáků

 3. Povinnosti učitelů

 4. Práva učitelů

 5. Povinnosti rodičů (zákonných zástupců)

 6. Práva rodičů (zákonných zástupců)

 7. Nepřítomnost ve výuce

 8. Pravidla pro hodnocení žáků

 9. Vnitřní režim školy

 1. Povinnosti žáků:

 • Žáci dodržují zásady slušného chování k dospělým i ke spolužákům.

 • Žáci vědomě nenarušují průběh vyučování. Při všech školních činnostech plně respektují pokyny pedagogů.

 • Žáci udržují čistotu a pořádek, nepoškozují majetek školy a spolužáků. V případě způsobené škody je žák povinen zajistit nápravu.

 • Žáci nenosí bezdůvodně do školy cenné předměty např. mobilní telefony, větší peněžní částky. Jedná se o jejich osobní věci, za které nenese škola odpovědnost. Během vyučování mají mobilní telefony vypnutý zvuk a jsou uložené v šatně. V případě potřeby rodiče žáky a žáci rodiče kontaktují prostřednictvím učitele.

 • Elektronická zařízení (mobilní telefony, počítače, tablety apod.) žáci používají po domluvě s učitelem a k účelům dohodnutým s učitelem.

 • Žákům je zakázáno držení, distribuce a zneužívání návykových látek.

 • Žáci nenosí do školy zbraně, výbušniny a další nebezpečné předměty.

 • V průběhu vyučování mohou žáci opustit budovu školy jen se souhlasem učitele.

 • Při odchodu na toaletu během vyučování označí žáci svou nepřítomnost ve výuce kolíčkem se svým jménem.

 • Školní řád jsou žáci povinni dodržovat i na všech školních akcích pořádaných mimo budovu školy – výukové semináře, exkurze, výlety, vycházky a další podobné akce.

 • Žáci dodržují bezpečnostní pravidla předcházející úrazům a jakýkoliv úraz nebo náhlé onemocnění hlásí okamžitě nejbližšímu učiteli.

 • Žáci jsou povinni udržovat v pořádku všechny věci, které tvoří zařízení třídy a školy a také ty, které jim byly svěřeny v souvislosti s výukou. Za škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně a z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající náhrada.

 • Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dozoru.

 1. Práva žáků:

 • Žáci mají právo na volný pohyb v přístupných prostorách školy.

 • Žáci jsou informováni o dění ve škole.

 • Mají možnost podílet se na tvorbě třídních pravidel.

 • Možnost vyjádřit vhodnou formou své názory a připomínky k veškerému dění ve škole.

 • Mají právo na bezpečné prostředí a ochranu proti šikaně a proti patologickým jevům.

 1. Povinnosti učitelů:

 • Dodržovat zásadně partnerský vztah k žákům a k jejich rodičům.

 • Respektovat Úmluvu o právech dítěte.

 • Při hodnocení žáků se řídit pravidly popsanými v kapitole „Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání “, která je součástí Školního vzdělávacího programu.

 • Spolupracovat s rodiči při výchově a vzdělávání jejich dítěte.

 1. Práva učitelů:

 • Být informován o dění ve škole.

 • Vyjádřit své názory k situacím ve škole a vývoji školy.

 • Mít možnost obrátit se při náročných situacích na další odborníky.

 1. Povinnosti rodičů (zákonných zástupců):

 • Aktivně se zajímat o průběh vzdělávání dítěte a spolupracovat s učiteli.

 • Účastnit se třídních schůzek či individuálních konzultací.

 • Omluvit nepřítomnost žáka dle článku č. 7 „Nepřítomnost ve výuce“.

 • Zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení.

 • Informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn.

 • Oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.

 1. Práva rodičů (zákonných zástupců):

 • Být informován o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole.

 • Volně a tiše vstupovat do výuky a účastnit se akcí pořádaných školou (nejlépe po předchozí domluvě).

 • Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka.

 1. Nepřítomnost ve výuce:

 • V případě nemoci ohlašuje rodič nepřítomnost žáka ve výuce prostřednictvím SMS či mobilní aplikace nejpozději v 7:50 příslušného dne, a to třídnímu učiteli.

 • U jiných důvodů s předstihem konzultuje nepřítomnost dítěte s učiteli, tak aby docházelo k plynulému vzdělávání dítěte.

 • Při nepřítomnosti delší než 5 dnů rodič omluví dítě písemně a domluví se na zajištění aktivit pro domácí práci.

 • Při nepřítomnosti větší než 20% objemu výuky má třídní učitel právo rozhodnout o přezkoušení dítěte - podle pravidel uvedených ve vnitřním řádu.

 • Při nepřítomnosti větší než 50% objemu výuky za dané pololetí za jednotlivý předmět dochází ke komisionálnímu přezkoušení dle pravidel pro žáky pod paragrafem 41 školskéhozákona (část o individuálním vzdělávání).

 • Při nepřítomnosti delší než jeden měsíc dochází ke konzultacím s rodiči o způsobech výuky a ověření výstupů.

 1. Pravidla pro hodnocení žáků

 • Hodnocení žáků je založeno na principech Montessori pedagogiky. Jeho součástí je:

- 2x ročně písemné slovní hodnocení

- 2x ročně písemné sebehodnocení žáka

- 1x za pololetí seznámení s výsledky vzdělávání při schůzce ve třech (žák-rodič-učitel),

v případě potřeby vícekrát během školního roku

- s hodnocením výsledků vzdělávání konkrétního žáka je dále rodič seznamován

prostřednictvím deníku a plánu učiva. K nahlédnutí a k rozhovoru o dění ve škole nosí žák

domů deník denně, v pondělí ho přináší do školy podepsaný rodičem. Plán učiva nosí

domů poslední pracovní den v měsíci. Do školy ho vrací opět podepsaný i s datem podpisu.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou blíže popsána v samostatné kapitole Školního vzdělávacího programu Základní školy Na horu.

 1. Vnitřní režim školy:

 • Budova školy se otevírá v 7.30 hod, a zamyká se v 16.00 hod s výjimkou společných akcí, kdy se budova odemyká při společném příchodu a zamyká při odchodu ze školy.

 • Žáci jsou ve škole minimálně 10 minut před začátkem výuky, 7:50 se budova uzavírá.

 • Žáci se přezouvají v zádveří, v šatně si odkládají svrchní oděv. Batohy a školní potřeby si ukládají na místa k tomu určená v prvním patře.

 • Výuka začíná v 8.00 hod a řídí se rozvrhem. Přestávka mezi bloky od 9:30 do 10.00 hod., čas přestávky se může změnit dle aktuálního programu jednotlivých tříd.

 • Dopolední výuka končí v 11:30 hod. nebo v 12:15 hod. dle platného rozvrhu. Přestávka na oběd je od 12:00 hod. do 12:45 hod. nebo do 13:00 hod. dle rozvrhu.

 • Oběd je smluvně zajištěn v jídelně Scolarest v Komenského ulici.

 • Žáci z prvního trojročí jsou v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pod dohledem pověřené osoby. Žáci druhého trojročí se mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pohybují samostatně. Zákonný zástupce má právo žádat zajištění dohledu i nad dítětem z druhého trojročí.

 • Odpolední výuka začíná dle studijních skupin ve 12:45 nebo13.00 hod. a končí dle platného rozvrhu jednotlivých trojročí.

 • Tělesná výchova probíhá v tělocvičně školy, v plaveckém bazénu, v sokolovně, na školním hřišti ZŠ Komenského, na běžeckých tratích - vše v Jilemnici. A také na běžeckých tratích a na zimním stadionu ve Vrchlabí. Na těchto místech je výuka v daný den ukončena. Zákonný zástupce má právo žádat doprovod svého dítěte zpět do budovy školy.

 • Na vyučovací hodiny přichází žáci včas.

 • Po vyučování odchází žáci do školní družiny nebo opouštějí budovu.

 • Pokud žák zjistí ztrátu nebo poškození osobní věci, okamžitě (v den události - před odchodem ze školní budovy) ohlásí tuto skutečnost vyučujícímu nebo pracovníkovi, který vykonává dozor. Odcizení věcí, jejichž cena přesahuje 500,- Kč, ohlásí pedagog zákonnému zástupci, který situaci dále řeší dle svého uvážení. Škola nedoporučuje nosit do školy předměty, jejichž cena přesahuje 500 Kč a neodpovídá za poškození, ztrátu či odcizení věcí.

 • Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, výlety platí zvláštní bezpečnostní předpisy - „Poučení žáků o bezpečnosti“, se kterými jsou žáci před akcí seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci i učitelé řídí vnitřním řádem tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.

 

Dne 2. 9. 2018 v Jilemnici Vypracoval: kol. Pedagogických pracovníků

Pedagogická rada projednala dne 28.8.2019

 

Schválila: MUDr. Anna Kuříková, ředitelka

Devět darů, které můžeme dát sobě i našim dětem

Děti jsou poklad. Pro nás, kdo máme možnost být v jejich blízkosti, je to dar. Jejich čistota, upřímnost a hravost nás mohou inspirovat, ale i zraňovat. Často však zraňujeme my je, a to našimi myšlenkami, slovy a činy.

Nabízím možnost seznámit se s devíti nástroji, které, mně osobně, pomáhají v tom, abych zraňovala sebe a druhé co nejméně. Inspirovala jsem se knihou Čtyři dohody, trochu je upravila a rozšířila o dalších pět oblastí.

Vycházím z faktu, že každý člověk je součástí mnoha systémů (rodina, školy, zaměstnání, společenství…). V systémech platí pravidla, kterých si je málokdo z nás vědom, a která na nás mají vliv. Poznáním těchto systémových souvislostí můžeme lépe porozumět situacím, které se nám dějí. Začneme-li reagovat z vyšší úrovně vědomí, promění se kvalita našeho života a vztahů.

 

Ivana.jpg

Mám za sebou 25 let praxe jako učitelka 1. stupně. V roli spoluzakladatelky, učitelky, ředitelky a majiteky Školy Hrou jsem zažila mnoho běžných i extrémních situací a lidských příběhů. Mnohé z toho znám i z vlastního života.

Mezi mé současné aktivity patří: kurzy Vědomé pedagogiky a konstelací, mentoring, supervize, lektorování a provádění dětí i dospělých náročnými obdobími.

 

www.ivanamalkova.cz

http://www.rodicevitani.cz/rubrika/pro-rodice/vsi-ve-skole/