Na horu

každý svou cestou

V následujícím článku se dozvíte něco o naší škole, oddíly se jmenují:

  * Co je škola Na horu - forma, vzdělávací plán, výhody a nevýhody

  * Kde je škola Na horu

  * Pro koho je

  * Průvodci dětí - naši učitelé

  * Organizace práce s pomůckami

  * Školné

  * Záruky kvality vzdělání 

 

Co je škola Na horu

      V září 2014 jsme otevřeli školu Na horu. První třídu navštěvovalo sedm dětí v rámci prvního ročníku. Od školního roku 2015/2016 již jde o věkově smíšené třídy.

     Škola má statut klubu domácího vzdělávání - sdružené školy. Jde o formu individuálního vzdělávání. Oficiálně a formálně jsou u tohoto typu školy za vzdělání zodpovědni rodiče, děti jsou zapsány v některé z  běžných akreditovaných škol a dvakrát ročně tato škola - garant ověřuje, zda rozsah znalostí a dovedností dětí dosahuje státem požadované úrovně. 

     Praxe ve škole Na horu vypadá tak, že děti dochází denně do školy, tak jak je běžné. Dvakrát ročně přijede učitel ze školy, kde jsou děti zapsané. Zúčastní se výuky, kdy pozoruje aktivity dětí a pak hlouběji posoudí jejich pokrok a rozsah zvládnutých dovedností během pohovoru, kdy děti - bez tlaku a hodnocení - prezentují svá portfolia s pracovními listy a dalšími výtvory.

       Vzdělávací plán školy Na horu je založený na Montessori pedagogice, projektovém vyučování a respektujícím přístupu. Zároveň vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který schválilo MŠMT ČR a usiluje o skutečné utváření a rozvíjení klíčových

kompetencí stanovených v tomto programu.  

    Výhody této formy školy jsou: svobodná forma, která dovoluje maximálně využít možnosti Motessori pedagagiky a dalších směrů ne-frontální výuky, umožňuje reagovat na individuální potřeby a možnosti dětí i celého kolektivu, neklade přísné nároky na prostor, umožňuje vést výuku kdekoliv (příroda, výlety, exkuse, ..., musea, dílny, ...) a přibližovat tak výuku co nejvíce praktickému životu, bez nutnosti přizpůsobovat se chodu běžné školy (zvonění, prostředí škol s atmosférou porovnávání, hodnocení, soutěžení), učitel se nemusí věnovat administrativě na úkor práce s žáky a přípravy na výuku, děti mají více pohybu během dne, ...

      Nevýhody této formy školy jsou: existence bez státní finanční podpory na žáky, nutnost obhájit si svou "neobyklou" volbu před okolím.

      Výhody  Montessori pedagogiky – každé dítě postupuje vlastním tempem, případně vlastním způsobem, vybírá si nové věci podle toho, co ho zrovna zajímá, součástí procesu učení je i sebehodnocení a sebereflexe, chyba je součástí procesu učení, nikoliv problém, podporována je přirozená touha po poznávání ... viz setkání s Montessori, povídání na stránkách

 

Kde je škola Na horu?

Jilemnice, U Vodojemu 833.

Jde o vilu s velkou zahradou.

Na některé části výuky děti docházejí do učebny jedné z jilemnických škol, do tělocvičny, na hřiště.

Fotky z budovy a výuky: http://nahorujilemnice.rajce.idnes.cz .

 

Pro koho?

     Obecně - pro kterékoliv dítě, jehož rodičům je blízký náš pohled na vzdělávání dětí. 

     V září 2014 jsme začali 1. ročníkem pro sedm dětí, ve školním roce 2017-18 už k nám chodí dětí 34 ve čtyřech ročnících. Díky individuálním vzdělávacím plánům děti pracují svým tempem, s podporou průvodců a svých spolužáků.

      Postupně jsme se "dospěli" k jednomu z principů Motessori pedagogiky a dělíme děti do skupin podle trojročí, tj. 1.-3. třída, 4. - 6. třída, atd. Některé aktivity (elipsa, projekt) však mají zatím všechny děti společně.

      Zapsat se k nám do školy mohou děti příslušného věku (tč. 1.-4. třída), podmínkou je potvrzení PPP (pedagogicko-psychologické poradny), že je pro dítě vhodný též individuální typ vzdělávání. (Rodinám pomáháme toto potvrzení získat, základem je jednorázový pohovor - vyšetření, čas na vyšetření je cca do konce dubna).

    V rámci školy dosud fungoval též program pro předškoláky, v průběhu let v různých formách.

 

Průvodci dětí - seznam učitelů - průvodců, kteří se různou měrou a způsobem podílejí na chodu školy

 

Bc. Hana Mašková - hlavní průvodkyně dětí, první odvážná, která s námi školu začala - vede naši Montessori výuku od ledna 2014 (předškolní program, od září 2014 zahájila s dětmi 1. ročník)

         - absolventka Univerzita Pardubice, obor Učitelství cizích jazyků pro ZŠ, Bc.

         - kurzy Montessori pedagogiky 2007 – 2009, Dr. Eva Štarková, Bratislava

         - Diplomový kurz Montessori pedagogiky pro ZŠ, zaměřeno na věk 6-12 let 

         - němčina, základy angličtiny

Mgr. Martina Brožíková - hlavní průvodkyně dětí, ve škole Na horu působí od září 2016

         - děti provází převážně matematikou a angličtinou a projektem, s dětmi sportuje

         - absolventka kurzu Hejného matematiky pro 1. stupeň

Mgr. Jan Erlebach – ve škole Na horu působí od září 2014, provází děti pohybovými aktivitami a učí anglický jazyk

Jana Halamová - od září 2017 děti provází dva až tři dny v týdnu, specializuje se na český jazyk, psaní

Dana Makovská  - od září 2017 provází děti hudbou a hudební výchovou

Lucie Pavlíková - od roku 2015 má na starosti výtvarnou výchovu, v družině vede děti k pohybovým hrám a aktivitám

MUDr. Anna Kuříková - jedna ze zakladatelek školy, duše školy. Děti učí angličtinu.

Mgr. Štěpánka Richtrová - jako zkušená a zároveň speciální pedagožka konzultuje podle potřeby s hlavními průvodci, vede dílnu čtení a kritického čtení

 

Mgr. Iva Tryznová - asistence a zástup ve třídě, odborný poradce

         - učitelství pro 1. stupeň ZŠ (Universita Karlova – Praha)

 

 

Mgr. Šárka Jindrová - průvodce dětí ve školce, zástup

           - učitelství pro 1: stupeň ZŠ (Univerzita J. E. Purkyně – Ústí nad Labem)

           - Diplomový kurs Montessori pedagogiky ZŠ pro věk 3-6 (Spol. Montessori – akredit. MŠMT)

 

Organizace práce s pomůckami

  8:00 – 10:00 1. blok (výuka nebo projekt)

10:30 – 12:00 2. blok (výuka nebo projekt), (případně 11-12:30 dle délky přestávky)

13:00 – 14:00 pobyt venku či „odpočinek“ (čtení / poslech příběhů a pohádek)

Od 14: 00 zájmová činnost / družina

Časy jsou jen orientační – řídíme se potřebami dětí!

 

Oběd: dovážíme jídlo z restaurace Kozí plácek ve Vrchlabí, nedotovaná cena

 

Školné 

měsíčně 4000 Kč, o prázdninách snížené (500 až 1000 Kč /měsíc).

Školné zahrnuje výuku a pobyt v družině, je nutné ještě počítat s hrazením vstupného na různé akce (musea, dílny, výlety, ...), tak jako v běžné škole

Obědy se hradí zvláště, cena za oběd je 62 Kč.

Reálná cena školného je vyšší než 4000 Kč /měsíc (až 8000 Kč/měsíc), část školného tedy rodiče odpracovávají dobrovolnou prací (brigády ve škole, účast na mimoškolních akcích), pokud se nemohou nebo nechtějí účastnit, je možné místo toho poskytnou finanční dar. 

Při vstupu nové rodiny do našeho klubu si neziskové sdružení Na horu vyhrazuje právo na vstupní poplatek 10.000 Kč, který reflektuje čas, námahu a dary vložené do sdružení a školy rodiči v minulém období. 

 

 

Záruky, že se děti něco naučí

    Děti provázejí učitelé, kteří absolvovali pedagogické vzdělání na úrovni vysoké školy. Všichni mají za sebou pedagogickou praxi, byť na různých stupních vzdělávání. Nyní, ve čtvrtém roce fungování školy, mají naše hlavní průvodkyně již i solidní praxi práce v Montessori systému. Nadále se v tom tomto směru vzdělávají. 

 

Děti dvakrát ročně prokazují své znalosti a dovednosti před učiteli základní školy, ve které jsou zapsané k individuálnímu vzdělávání (tzv. přezkoušení). Zatím děti v naší škole vždy obstály bez nejmenších potíží. „Přezkoušení“ probíhá přirozeným a nestresujícím způsobem. Učitelé ze školy, kde jsou děti zapsáné, se zúčastni výuky, takže uvidí dovednosti děti při práci a s jednotlivými dětmi si popovídá nad jejich portfoliem, poptají se na probíranou látku a zjistí, jak děti píší, čtou, počítají. Přezkoušení se odehrává pro většinu dětí ve vile - tedy přímo ve škole Na horu.

    

    Věříme v to, že děti přirozeně naplňují své základní lidské potřeby, mezi které patří potřeba poznávání nových věcí, potřeba učení se a rozvoje. Úkolem průvodců je zajistit vhodné připravené prostředí a podmínky pro naplnění těchto potřeb. Za zásadní považájeme, aby učení vycházelo z vnitřní motivace dítěte, nikoliv z vnější (známky, očekávání průvodců a rodičů, strach, porovnávání, soutěžení a pod.). V naší škole uplatňujeme slovní, pokud možno popisné hodnocení pokroku dítěte, nikoliv hodnocení dítěte samotného.

 

Budoucnost školy - ke 30. září 2017 jsme opět (už potřetí) podali žádost o akreditaci. Podání žádosti předcházelo jednání na krajském úřadě v Liberci.  

 

S případnými dotazy nás neváhejte kontaktovat - viz kontakty v menu.