Na horu

každý svou cestou

Šance    pro vaše dítě

 

Využijte svoji Šanci připravit se společně se svým dítětem na zahájení školní docházky, ověřit si jeho školní zralost, aktivně prohloubit jeho schopnosti a dovednosti…

zkrátka vyzkoušet si školu nanečisto!

 

  

Co je Šance?

 Jedná se o program zaměřený na přípravu dětí předškolního věku na školní vzdělávání, který vyvinula a ve svých pilotních centrech po dobu dvou let ověřovala Společnost Montessori ČR, s.r.o.

Program vychází z metodiky a principů Montessori pedagogiky.

 

Program je rozdělen do 90minutových lekcí, které probíhají 1x týdně.

 

V každé lekci jsou zahrnuty aktivity zaměřené na rozvoj dovednosti a kompetencí potřebných pro přípravu na psaní, čtení a počítání. Součástí jsou hudební, výtvarné, pohybové a pracovní aktivity. Neopomíjí se ani rozvoj sociálních dovedností, jakými jsou komunikace, spolupráce, prezentace a sebehodnocení.

 

Stěžejní je podpora sebevědomí dítěte (i důvěry rodiče) a radost z práce i učení!!!

 

Komu je Šance určena?

Program je určen dětem předškolního věku společně s jejich rodiči.

 

 

Je vhodný zejména pro:
- děti před nástupem do školy (před 6. rokem věku)
- děti s odloženou školní docházkou
- děti, které mají oslabenou některou z dovedností potřebných pro učení, čtení, psaní, počítání…
- děti, které se hůře soustředí
- děti, které před vstupem 1. třídy nenavštěvovaly školku

  

Jak Šance probíhá?

Program je vytvořen tak, aby efektivně připravil děti i jejich rodiče na vstup do první třídy.

Před zahájením jednotlivých lekcí je nutná schůzka s rodiči, během které se dozvědí, jak budou lekce probíhat, jakou funkci má připravené prostředí a jednotlivé pomůcky, na co se mají během lekce zaměřit, seznámí se s pravidly a principy pro práci s dětmi, atd.

Před první lekcí je možné si domluvit rovněž individuální konzultaci (jejíž součástí je orientační test školní zralosti dítěte). Test trvá max. 30 minut. Je možné jej provést před zahájením i po skončení programu a porovnat pokrok dítěte.

 

Lekce probíhají za účasti 2 – 3 lektorů (v závislosti na počtu dětí ve skupině).

Skupinu tvoří maximálně 10 dětí.

 

Program je rozdělen do 10 tematických celků (např. příroda, moje místo na Zemi, roční období, lidské tělo, apod.) tak, aby žádná z oblastí předškolní přípravy nebyla opomenuta. Zároveň se věnuje pozornost pěti oblastem Montessori pedagogiky (praktické činnosti, smyslová výchova, matematická příprava, jazyková výchova a poznáváme svět tzv. kosmická výchova).

 

Rodiče jsou přítomni po celou dobu konání lekce – po úvodní společné části věnované tematickým okruhům mají možnost (ve vedlejší místnosti) konzultovat s lektorem a sdílet s ostatními rodiči své zkušenosti, zároveň se dozví, co a proč jejich dítě právě dělá a jaké dovednosti tím získává popř. prohlubuje. Následuje volná práce dětí s materiály a pomůckami Montessori dle jejich individuálního výběru. Pro dítě je toto zároveň možnost trénovat pobyt ve školním prostředí bez rodiče.


Před
závěrečnou společnou částí mají rodiče možnost pozorovat své dítě při práci a získat četné náměty pro domácí práci. Následuje sdílení, reflexe, zadání domácí práce a rozloučení.

 

Jaký přínos má Šance?

 

Přínos pro dítě:
- posílení školní připravenosti
- rozvoj grafomotoriky
matematických představ
orientace v čase i prostoru
zrakového rozlišování
sluchového vnímání
rozšíření slovní zásoby…
- trénink paměti a nácvik koncentrace
- postupné odloučení od rodičů
- větší samostatnost => rostoucí sebevědomí
- sebehodnocení a prezentace své práce (domácí práce, kniha předškoláka)

 

 

Přínos pro rodiče:
- diagnostika školní zralosti dítěte
- aktivní pozorování dítěte při práci, jeho chování ve skupině a ve třídě
- poznání jeho předností i oblastí, kde ještě potřebuje pomoci
- čas strávený s dítětem => posílení vztahu rodič-dítě
- sdílení a diskuze s lektorem i ostatními rodiči
- schopnost spolupracovat se svým dítětem, respektovat ho a ponechat mu prostor pro samostatnost
- náměty pro domácí práci

 

Kolik Šance stojí?

Ukázková lekce a diagnostika školní zralosti zdarma!

Cena programu Šance: 1 500,- Kč/10 lekcí

Počet lekcí je možné uzpůsobit potřebám a možnostem konkrétní skupiny.

 

Šance pro žáky školy Na horu?

Pro budoucí žáčky školy Na horu přináší program Šancnavíc možnost seznámit se předem s prostředím své budoucí třídy, s principy práce a Montessori pomůckami, se svými spolužáky

i učiteli, a to vše za přítomnosti rodičů.

Šancpomůže dětem překlenout přechod z běžných školek či domácího prostředí do školy s Montessori prvky!

 

O zahájení kurzů Šance Vás budeme informovat e-mailem nebo na našich webových stránkách!

Na setkávání se těší lektorky školy Na horu

Hledej:

Přihlášení