Na horu

každý svou cestou

Školní řád Základní školy Na horu

ZŠ Na horu, Kostelní 259, 514 01 Jilemnice

Obsah:

 1. Povinnosti žáků

 2. Práva žáků

 3. Povinnosti učitelů

 4. Práva učitelů

 5. Povinnosti rodičů (zákonných zástupců)

 6. Práva rodičů (zákonných zástupců)

 7. Nepřítomnost ve výuce

 8. Vnitřní režim školy

 

 1. Povinnosti žáků:

 • Žáci dodržují zásady slušného chování k dospělým i ke spolužákům.

 • Žáci vědomě nenarušují průběh vyučování. Při všech školních činnostech plně respektují pokyny pedagogů.

 • Žáci udržují čistotu a pořádek, nepoškozují majetek školy a spolužáků. V případě způsobené škody je žák povinen zajistit nápravu.

 • Žáci nenosí bezdůvodně do školy cenné předměty např. mobilní telefony, větší peněžní částky. Jedná se o jejich osobní věci, za které nenese škola odpovědnost a během vyučování musí být vypnuté a uložené v šatně. V případě potřeby rodiče žáky a žáci rodiče kontaktují prostřednictvím učitele.

 • Elektronická zařízení (mobilní telofony, počítače, tablety apod.) žáci používají po domluvě s učitelem a k účelům dohodnutým s učitelem.

 • Žákům je zakázáno držení, distribuce a zneužívání návykových látek.

 • Žáci nenosí do školy zbraně, výbušniny a další nebezpečné předměty.

 • V průběhu vyučování mohou žáci opustit třídu nebo budovu školy jen se souhlasem učitele.

 • Školní řád jsou žáci povinni dodržovat i na všech školních akcích pořádaných mimo budovu školy – výukové semináře, exkurze, výlety, vycházky a další podobné akce.

 • Žáci dodržují bezpečnostní pravidla předcházející úrazům a jakýkoliv úraz nebo náhlé onemocnění hlásí okamžitě nejbližšímu učiteli.

 • Žáci jsou povinni udržovat v pořádku všechny věci, které tvoří zařízení třídy a školy a také ty, které jim byly svěřeny v souvislosti s výukou. Za škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně a z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající náhrada.

 • Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dozoru.

 1. Práva žáků:

 • Žáci mají právo na volný pohyb v přístupných prostorách školy.

 • Žáci jsou informováni o dění ve škole.

 • Mají možnost podílet se na tvorbě třídních pravidel.

 • Možnost vyjádřit vhodnou formou své názory a připomínky k veškerému dění ve škole.

 • Mají právo na bezpečné prostředí a ochranu proti šikaně a proti patologickým jevům.

 1. Povinnosti učitelů:

 • Dodržovat zásadně partnerský vztah k žákům a k jejich rodičům.

 • Respektovat Úmluvu o právech dítěte.

 • Při hodnocení žáků se řídit „Pravidly pro hodnocení žáků“.

 • Spolupracovat s rodiči při výchově a vzdělávání jejich dítěte.

 1. Práva učitelů:

 • Být informován o dění ve škole.

 • Vyjádřit své názory k situacím ve škole a vývoji školy.

 • Mít možnost obrátit se při náročných situacích na další odborníky.

 1. Povinnosti rodičů (zákonných zástupců):

 • Aktivně se zajímat o průběh vzdělávání dítěte a spolupracovat s učiteli.

 • Účastnit se třídních schůzek či individuálních konzultací.

 • Omluvit nepřítomnost žáka dle článku č. 7 „Nepřítomnost ve výuce“.

 • Zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení.

 • Informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn.

 • Oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.

 1. Práva rodičů (zákonných zástupců):

 • Být informován o průběhu vzdělávání ve škole.

 • Volně a tiše vstupovat do výuky a účastnit se akcí pořádaných školou (nejlépe po předchozí domluvě).

 • Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka.

 1. Nepřítomnost ve výuce:

 • V případě nemoci ohlašuje rodič nepřítomnost okamžitě – prostřednictvím SMS či telefonátu, nejpozději před začátkem výuky, a to třídnímu učiteli;

 • U jiných důvodů s předstihem konzultuje nepřítomnost dítěte s učiteli, tak aby docházelo k plynulému vzdělávání dítěte; avšak nejpozději do tří dnů od začátku nepřítomnosti.

 • Při nepřítomnosti delší než 5 dnů rodič omluví dítě písemně a domluví se na zajištění aktivit pro domácí práci.

 • Při nepřítomnosti větší než 20% objemu výuky má třídní učitel právo rozhodnout o přezkoušení dítěte, podle pravidel uvedených vnitřním řádu.

 • Při nepřítomnosti větší než 50% objemu výuky za dané pololetí za jednotlivý předmět dochází ke komisionálnímu přezkoušení dle pravidel pro žáky pod paragrafem 41 školského zákona (část o individuálním vzdělávání).

 • Při nepřítomnosti delší než jeden měsíc dochází ke konzultacím s rodiči o způsobech výuky a ověření výstupů.

 1. Vnitřní režim školy:

 • Budova školy se otevírá v 7.30 hod, a zamyká se v 16.00 hod s výjimkou společných akcí, kdy se budova odemyká při společném příchodu a zamyká při odchodu ze školy.

 • Žáci jsou ve škole minimálně 10 minut před začátkem výuky, tj. 7:50, v 8:00 se budova uzavírá.

 • Žáci si v šatně odkládají svrchní oděv a přezouvají se. Batohy a školní potřeby si ukládají na místa k tomu určená.

 • Výuka začíná v 8.00 hod a řídí se rozvrhem. Přestávka mezi bloky od 9:30 do 10.00 hod., čas přestávky se může změnit dle aktuálního programu jednotlivých tříd.

 • Dopolední výuka končí ve 12.00 hod. nebo ve 12.15 hod dle platného rozvrhu. Přestávka na oběd je od 12.00 hod do 13.00 hod. (pro první studijní skupinu), do 12.45 hod. (pro 2. a 3 studijní skupinu)

 • Odpolední výuka začíná dle studijních skupin ve 13.00 hod a končí dle platného rozvrhu studijních skupin.

 • Na vyučovací hodiny přichází žáci včas.

 • Po vyučování odchází žáci do školní družiny nebo opouští budovu.

 • Pokud žák zjistí ztrátu nebo poškození osobní věci, okamžitě (v den události - před odchodem ze školní budovy) ohlásí tuto skutečnost vyučujícímu nebo pracovníkovi, který vykonává dozor. Odcizení věcí, jejichž cena přesahuje 500,- Kč, ohlásí pedagog zákonnému zástupci, který situaci dále řeší dle svého uvážení. Škola neodpovídá za poškození, ztrátu či odcizení věcí.

 • Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.

Dne 1. 9. 2018 v Jilemnici Vypracoval: kol. Pedagogických pracovníků

Pedagogická rada projednala dne 28.8.2018

Schválil: Mgr. Jan Krejčí, ředitel