Na horu

každý svou cestou

Sdružená škola Na horu – klub domácího vzdělávání
                aneb plán školy Na horu


Co připravujeme?

Rády bychom otevřely školu – klub domácího vzdělávání. Přesný název je sdružená škola a jde o formu individuálního (= domácího) vzdělávání. Děti by docházely do školy, do malého kolektivu, škola by probíhala denně během dopoledne. Vzdělávací plán je založený na Montessori pedagogice, projektovém vyučování, respektujícím přístupu. Oficiálně a formálně jsou u tohoto typu školy za vzdělávání zodpovědni rodiče, žáci jsou zapsáni v akreditované základní škole a jejími učiteli jsou též přezkoušeni, zda rozsah jejich znalostí vyhovuje požadavkům státu.

výhody této formy školy – svobodná forma – dovoluje maximálně využít možnosti Montessori pedagogiky a dalších směrů, umožňuje reagovat na individuální potřeby a možnosti dětí, neklade přísné nároky na prostor, umožňuje vést výuku kdekoliv (příroda, výlety, exkurse,…) a přibližovat tak výuku co nejvíce praktickému životu, bez nutnosti přizpůsobovat se chodu běžné školy (zvonění, prostředí škol s atmosférou porovnávání, hodnocení, soutěžení), učitel se nemusí věnovat administrativě na úkor práce s žáky a přípravy na výuku, děti mají více pohybu během dne, ...

nevýhody této formy školy – není nárok na státní podporu na žáka, nutnost obhájit si svou volbu před okolím

výhody Montessori pedagogiky – každé dítě postupuje vlastním tempem, případně vlastním způsobem, vybírá si nové věci podle toho, co ho zrovna zajímá, součástí procesu učení je i sebehodnocení a sebereflexe, chyba je součástí procesu učení, nikoliv problém, podporuje se přirozená touha po poznávání … viz setkání s Montessori, povídání na stránkách

 

Námi připravovaná sdružená škola zároveň vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který schválilo MŠMT ČR a usiluje o skutečné utváření a rozvíjení klíčových kompetencí stanovených v tomto programu.


Od kdy?

Od ledna 2014 – v lednu až březnu proběhl první cyklus programu Šance pro vaše dítě (předškolní kurz inspirovaný Montessori pedagogikou, který vyvinula Společnost Montessori, o.s)., ve čtvrtek 27. března začal druhý běh setkávání

 

Od září 2014denní forma dle dohody zúčastněných cca 8.00 – 12.00

fungovat bude škola - 1. třída a téměř jistě i Montessori školka, se společnou odpolední družinou


Kde ?

V Jilemnici, ul. Komenského, v nízké patrové budově se zahradou

 

Pro koho?

V září 2014 se klub otevře přednostně pro žáky první třídy, které by podle možností mohly doplnit druháčci, eventuálně předškoláci a děti s odkladem školní docházky.

Skupinka by měla ideálně 8-12 dětí.

Pokud by škola pokračovala v této formě, pak by věková různorodost zvyšovala a úměrně tomu by se zvýšil i počet učitelů. Po konzultacích se zkušenými pedagogy jsme se rozhodly začít s věkově téměř homogenní třídou (důvodem jsou jednak veliké nároky na učitele, pokud by ve třídě byly děti z více ročníků, jednak pak obtížné přizpůsobování se jinému stylu výuky u dětí, které už chodily do běžné školy, což by ztížilo rozjezd třídy, případně si vyžádalo dalšího učitele, tj. zvýšilo by to finanční nároky, a také velká věková roztříštěnost v malé skupince, tj. určitá osamělost věkově více odlišných dětí).

 

S kým ?


Následuje výčet učitelů, kteří se různou měrou a způsobem chtějí podílet na chodu školy.

Bc. Hana Mašková
- absolventka Univerzita Pardubice, obor Učitelství cizích jazyků pro ZŠ, Bc.
- kurzy Montessori pedagogiky 2007 – 2009, Dr. Eva Štarková, Bratislava
- Diplomový kurz Montessori pedagogiky pro ZŠ, zaměřeno na věk 6-12 let (konec září 2014)
- němčina, základy angličtiny

Mgr. Šárka Jindrová
- učitelství pro 1: stupeň ZŠ (Univerzita J. E. Purkyně – Ústí nad Labem)
- Diplomový kurs Montessori pedagogiky ZŠ pro věk 3-6 (Spol. Montessori – akreditováno MŠMT)
- agličtina

Mgr. Iva Tryznová
- učitelství pro 1. stupeň ZŠ (Universita Karlova – Praha)
- angličtina, zástup, odborný poradce

Mgr. Jan Erlebach – pohyb, případně anglický jazyk

+ pravděpodobně další učitelé – na hudbu, rodilý mluvčí – AJ

 

Výuka

Škola se otevře pro prvňáčky (možné jednání o výjimkách v případě volné kapacity – děti do druhé třídy, případně předškoláci).


Výuka pro 1. třídu – 4 vyučovací hodiny denně, podle možností a počasí by děti trávily čas a učily se i venku, začátek výuky stanovíme po dohodě s rodiči (cca 8-8:30, max. v 9 hodin).

 

8:30 – 10:00 1. blok (výuka nebo projekt)
30 -60 minut – volná hra, popř. řízená činnost venku
10:30 – 12:00 2. blok (výuka nebo projekt), (případně 11-12:30 dle délky přestávky)
oběd – cca 30 min – přesun na oběd či dovoz – dle domluvy
13:00 – 14:00 pobyt venku či „odpočinek“ (čtení / poslech příběhů a pohádek)
Od 14: 00 zájmová činnost / družina

Časy jsou jen orientační – řídíme se potřebami dětí!


Výuka by zahrnovala též výuku angličtiny, zvažujeme různé varianty, např. denní kratší blok angličtiny (např. 30 minut denně na začátku či konci jednoho z bloků) a pak jeden delší blok týdně s rodilým mluvčím, nebo 2x týdně blok s rodilým mluvčím, využití metody CLIL (v jednom či více předmětech se část výuky vede v cizím jazyce – např. se věc pojmenuje česky i anglicky, instrukce děti dostanou jednou česky, pak zase anglicky apod.).

 

Oběd: předpokládáme dovoz buď ze školní jídelny ve Studenci nebo ze Zelené zahrady, případně též podle domluvy rodičů.

Hromadný odjezd z města a do města ... podle zájmu rodičů a složení skupiny dětí.

 

Za kolik ?

výuka – 4 hodiny denně, s družinou


Výše školného 

bude pravděpodobně 3.500 Kč měsíčně - ve škole i ve školce

 

 

družina - vzhledem k umístění školy ve městě by neměl být problém s docházením na kroužky dostupné ve městě, náplň naší družiny diskutujeme.

Rády bychom zachovaly kontinuitu přístupu k dětem.

 

Co udělat pro zapsání do klubu ?

Děti v domácím vzdělávání musí být zapsané v nějaké akreditované škole, kde probíhá i přezkoušení – dvakrát ročně. Také musí mít vyjádření z pedagogicko-psychologické poradny (PPP).

O.s. Na horu spolupracuje se školou Na rovině (kontaktní osoba Mgr. Jana Hrázská).

Pro rodiče dětí v naší škole jsme zodrganizovaly hromadný zápis do školy i vyšetření v PPP.

 

Zápis proběhl 23. ledna, zapsalo se 16 dětí, ne všechny nastoupí (změna názoru, odklad, ...) 

 

V rámci projektu Šance si můžete s vaším dítětem orientačně otestovat školní zralost.

 

Pokud je dítě zapsáno do jakékoliv školy, je možné školu před nebo i po zahájení školního roku změnit. Tj. jde ze školy Na rovině přejít do běžné školy, stejně tak i naopak, obnáší to administrativní zátěž na straně škol a jednání se školami na straně rodičů. Chrudimská škola Na rovině je však otevřená oběma variantám – tedy můžete své dítě zapsat do školy Na rovině a pak případně zápis zrušit nebo naopak se zapsat Na rovinu dodatečně.

 

Záruky, že se děti něco naučí

Děti bude při učení doprovázet a podporovat minimálně jedna učitelka (pedagogické vzdělání, byť ne pro 1. stupeň, studium a praxe Montessori, …). Tedy jako v běžné ZŠ. V případě nemoci či jiné podobné situace bude zajištěn zástup.
Kromě toho budou děti dvakrát ročně prokazovat své znalosti a dovednosti před učitelkou z jiné školy (to na běžné ZŠ není a panuje všeobecná důvěra v to, že učitelé dělají svou práci, zde je tedy jeden „kontrolní stupeň“ navíc).
„Přezkoušení“ bude probíhat přirozeným a nestresujícím způsobem. Učitelka ze školy, kde bude dítě zapsáno, se zúčastni výuky, takže uvidí dovednosti děti při práci a s jednotlivými dětmi si popovídá nad jejich portfoliem.

 

Kontinuita

Po vyčerpání aktuálních možností otevíráme klub – sdruženou školu jako jedinou možnost pro září 2014.
Pro září 2014 je tu ještě malá pravděpodobnost otevření „jiné třídy“ v rámci některé stávající ZŠ v Jilemnici či Vrchlabí, ale zřejmě se tak nakonec stane až někdy v dalších letech. Stejně tak možnost nestátní školy zcela neopouštíme, ale v současnosti máme pocit, že jsme udělaly maximum, ale nezdařilo se.


Sdružená škola je podle našeho názoru skvělá forma vzdělávání, velmi svobodná, a pokud je navíc výuka vedená učitelem, tak je stejně důvěryhodná, jako kterákoliv jiná škola. Zároveň jsme si vědomy toho, jak neobvyklá forma to je, a že pro některé z nás a z vás nebude jednoduché si ji zvolit a zároveň obhájit před okolím a tlakem společenských zvyklostí a vzorců.

Nedokážeme vám proto přesně říci, jak bude škola fungovat a jaká je její budoucnost. Záleží totiž nejen na nás (my jsme rozhodnuté začít a dělat vše pro udržení a další rozvoj školy), ale také na vás, zda do toho půjdete s námi.

 

Pokud v září nastartujeme, tak pak existují vlastně dvě varianty (variantu zániku v průběhu roku nepřipouštíme :-), důvěřujeme, že rodiče, kteří se rozhodnou, vytrvají celý rok):

 

1. Sdružená škola Na horu budu fungovat rok či dva do doby, než se otevře nějaká „jiná třída“ v jedné z okolních ZŠ a rodiče o klub ztratí zájem a „naše“ škola zanikne, její žáci budou moci přejít podle vlastního uvážení do takové třídy či běžné ZŠ.

 

2. Sdružená škola Na horu bude fungovat nadále, i pokud vzniknout „jiné třídy“ v Jilemnici či Vrchlabí, protože si děti i rodiče školu oblíbí a stane se prostě součástí nabídky místních škol. Otázkou je, jakou právní formu bude mít v budoucnosti (možnost přechodu na nestátní školu …).

V současné době nedokážeme odpovědět, jaká je budoucnost školy Na horu. Nicméně přechod na běžnou ZŠ je možný kdykoliv. A my věříme, že je každý rok „jiného vzdělávání“ dobrý.

Vše tedy závisí na situaci v našem regionu a na zájmu a pak spokojenosti vás, rodičů a dětí.

 

A jak dále po prvním stupni? Pětiletá perspektiva je pro nás zatím daleko, ale pokud by zájem trval a rostl, tak zvažujeme pokračování. Také máme informace o úvahách další skupinky rodičů, která už teď uvažuje o „jiném“ 2. stupni ZŠ, pokud bude na co navazovat.

 

Momentálně již máme skupinku dětí, které do školy nastoupí, připravujeme školku.

Jsme tedy odhodlané a zároveň už zavázané důvěrou rodičů školu otevřít a zveme vás, abyste se přidali se svými dětmi.

 

Anna Kuříková          Hana Mašková           Eva Krejčová      Šárka Jindrová

 

Škola Na horu

24. března 2014

Hledej:

Přihlášení